tisdag 24 maj 2011

Kvinna sökte uppehållstillstånd på falsk identitet

FALSKA PAPPER Khanum Muradyan, 1983, och hennes nu tvåårige son från Armenien ansökte i september 2009, vid ambassaden i Bryssel, ansökt om uppehållstillstånd grundat på anknytning till en man bosatt i Sverige som var kvinnans blivande sambo. Ansökan avslogs då hon inte inkommit med något pass. Sedan Khanum Muradyan överklagat och bifogat kopia av passet återförvisade migrations-domstolen målet till Migrationsverket.

Khanum Muradyan hade vid denna tidpunkt rest till Sverige illegalt och uppgav att hon, deras gemensamma son och sambon bodde ihop. Verket fann inte skäl att bevilja uppehållstillstånd efter inresa varför hon avvisades.

Khanum Muradyan överklagade och anförde att hon sambon nu var gifta. Hon anförde att hon ansökt om uppehållstillstånd före inresan samt att hon begärde förtur med hänsyn till att hon då var gravid. Då beslutet dröjde såg hon ingen annan möjlighet än att åka till Sverige ändå då hon behövde makens hjälp.

Migrationsdomstolen fann att äktenskapet inte registrerats och därför inte var giltigt. Dock ansågs parets samboskap seriöst. Med hänsyn till barnets intresse av en sammanhållen familj fann migrationsdomstolen att det fanns tillräckliga skäl för att göra undantag från huvudregeln om att uppehållstillstånd ska såväl sökas som beviljas före inresan. Migrationsdomstolen beviljade därför Khanum Muradyan och hennes son tidsbegränsade uppehålls-tillstånd. Migrationsverket överklagade och anförde att Khanum Muradyan vid minst två tillfällen rest in illegalt i Sverige och att hon använt sig av falsk identitet. Hennes agerande var enligt verket så graverande att hon inte borde ges fördelen av att medges undantag från huvudregeln.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att utredningen visar att anknytningspersonen, mannen, är far till pojken. Pojken saknar dock passhandling. Migrationsöverdomstolen finner att migrationsdomstolen beviljat pojken ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i strid med såväl lag som gällande praxis. Detta då tidsbegränsade uppehålls-tillstånd inte får beviljas för längre tid än utlänningens pass gäller samt den uppehållstillståndsgrund som migrationsdomstolen använt inte är tillämplig. Därefter konstaterar Migrationsöverdomstolen att migrations-domstolen inte tagit ställning till frågan om pojken har en självständig rätt till uppehållstillstånd grundat på anknytning till sin far. Inte heller Migrationsverket har berört denna fråga.

Migrationsöverdomstolen återförvisade målet avseende såväl pojken som hans mamma Khanum Muradyan till Migrationsverket för ny handläggning.

Beslutet om återförvisning till Migrationsveket för nyttt beslut fattades i maj 2010. PI känner därför inte till utgången av målet.

Kammarrätten Sthlm, mål nr UM 7169-10

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt