fredag 22 april 2011

MP-förslag kan göra visumprocess dyrare

VISUM I en proposition som regeringen har lämnat i samförstånd med Miljöpartiet föreslår den att svenska regler om visum ska EU-anpassas. En följd av anpassningen är att det ska bli tillåtet att överklaga en avslagen ansökan om visum till domstol. Enligt utredningens beräkning kommer kostnader för svenska domstolar att öka med 25 miljoner kronor per år till följd av förslaget.

Utredaren kom också fram till att den motsvarande kostnaden för den svenska utrikesrepresentationen, till exempel ambassader och konsulat, blir 2,5 miljoner kronor per år. En optimistisk siffra, menar den svenska ambassaden i Moskva. Enligt den kan kostnaderna "bli betydligt högre".

Regeringen anser däremot att kostnaden blir "marginell". Den föreslår att ambassaderna ska klara de nya utgifterna utan nya pengar. Enligt regeringen sparar de nya reglerna i övrigt pengar för ambassaderna genom att de ger arbetet effektivare rutiner. Representationen i London ställer sig frågande till det.

"Det står inte klart för ambassaden, vilka dessa lovvärda rutiner skulle vara" skriver den i sitt remissvar. Enligt ambassaden har knappa resurser tidigare tvingat den att lägga delar av sin verksamhet på entreprenad. "Med överklagandeärendena läggs en ny börda på utlandsmyndigheterna, en verksamhet som inte kan överlåtas till andra".

Både regeringen och remissinstanser pekar på att utredningens beräkningar av kostnaderna är "mycket osäkra" eftersom de bygger på antaganden. Kammarrätten i Stockholm menar att även de ökade utgifterna för domstolarna har underskattats.

Pengarna till domstolarna vill regeringen ta från andra områden inom migrationspolitiken. I budgeten för 2011 föreslog den att pengar som tidigare har varit avsatta för att bekosta nämndemän och sakkunniga i utlänningsärenden i domstolar ska finansiera de nya överklagandena.

RoDUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt